GTHN – CBTT NQ HĐQT về việc Điều chỉnh chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội CBTT về việc Điều chỉnh chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
Chi tiết trong file đính kèm: HSV – CBTT NQ HĐQT VVv dieu chinh phuong an chao ban co phieu rieng le nam 2021

024 6686 1968