GTHN – CBTT Thay đổi số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành

Căn cứ công văn số 8749/UBCK-QLCB Về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HSV ký ngày 21/12/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Chie tiết xem file đính kèm: HSV – CBTT Thay doi so luong co phieu co quyen bieu quyet dang luu hanh 122021-da ky21.12.2021

Trân trọng.

024 6686 1968