GTHN – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc hủy việc đầu tư mua bất động sản làm địa điểm kinh doanh

Kính gửi Quý cổ đông;

Ngày 03/08/2022 Hội động quản trị Công ty họp và ra Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT- GTHN về việc hủy việc đầu tư mua bất động sản làm địa điểm kinh doanh.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: GTHN – CBTT Nghị quyết HĐQT về việc hủy việc đầu tư mua bất động sản làm địa điểm kinh doanh

Trân trọng.

024 6686 1968