GTHN – CBTT NQ ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/ĐHĐCĐ -GTHN ngày 23/07/2021 và Biên bản kiểm phiếu ngày 23/07/2021;

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chi tiết trong file đính kèm: HSV__CBTT_NQ_DHDCD_thong_qua_bang_hinh_thuc_lay_y_kien_co_dong_bang_van_banda_ky

Trân trọng.

024 6686 1968