GTHN – THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi Quý cổ đông;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 101/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/07/2021.
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI, trân trọng thông báo.

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
3. Số điện thoại: 024. 6686 1968
5. Cổ phiếu chào bán:
– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Số lượng đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu
7. Khối lượng vốn cần huy động: 50.000.000.000 đồng
8. Mục đích huy động vốn: cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn lưu động
9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng
10.Thời hạn nhận đăng ký mua: Thông tin chi tiết về ngày chốt danh sách, thời hạn đăng ký mua và nộp tiền, thời hạn chuyển nhượng quyền mua theo thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
11.Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
– Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
– Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả.
– Địa điểm công bố Bản cáo bạch: : https://gangthephanoi.com.
13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
– Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
– Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
– Số hiệu tài khoản: 10189178
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(đã ký)
Chi tiết trong file đính kèm:
1. CBTT Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng: HSV – Thong bao chao ban co phieu ra cong chung- da ky-30.7.2021
2. Bản cáo bạch: 2.-HSV-BCB-21.7 – CBTT HNX
3. Văn bản chấp thuận của UBCKNN về về Chào bán chứng khoán ra Công chúng: HSV – Giay chung nhan dang ky chao ban cp ra cong chung

024 6686 1968