GTHN – CBTT NQ ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi Quý cổ đông;

Ngày 06/10/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu và ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT NQ DHĐCD thong qua băng hinh thưc xin ý kien co dong bang van ban-6.10.2022

Trân trọng.

024 6686 1968