GTHN – CBTT NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu

Căn cứ nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT-GTHN ngày 02/06/20212 Về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu:
Chi tiết trong file đính kèm: HSV – CBTT NQHĐQT thong qua ho so dk phat hanh cp-da ky

024 6686 1968