GTHN – CBTT NQ HĐQT thông qua PA bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông,
Căn cứ Nghị quyết số 12B/2021/NQ-HĐQT ngày 17/11/2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
Chi tiết Quý cổ đông xem file đính kèm chi tiết dưới đây:
1. HSV -CBTT NQ HĐQT so 12B-da ky 17.11.2021

Trân trọng.

024 6686 1968