GTHN – CBTT Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi Quý cổ đông, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết trong file đính kèm: HSV__Tai_lieu_Lay_y_kien_co_dong__Vban_0001da_ky_3.7.21

024 6686 1968