GTHN – CBTT Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi Quý cổ đông;

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty.

phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên công ty.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – CBTT Tai lieu xin lay y kien co dong bang van ban

Trân trọng.

024 6686 1968