GTHN – CBTT Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 13

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội Công bố thông tin Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 13 cụ thể như sau:

  1. Thông tin trước khi thay đổi:

* Người đại diện theo pháp luật công ty

– Họ và tên: Nguyễn Văn Quân         Giới tính: Nam

– Chức danh: Tổng giám đốc

– Ngày sinh: 30/01/1993    Dân tộc: Kinh     Quốc tịch; Việt Nam

– Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

– Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

– Ngày cấp :                  Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

– Địa chỉ:

  1. Thông tin sau khi thay đổi:

Người đại diện theo pháp luật công ty

– Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm                        Giới tính: Nữ

– Chức danh: Tổng giám đốc

– Ngày sinh:   19/01/1977                Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam

– Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

– Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

– Ngày cấp :                                  Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

– Địa chỉ:

024 6686 1968