GTHN – NQ HĐQT Về việc thay đổi nhân sự vị trí kế toán trưởng

Kính gửi Quý cổ đông và khách hàng;

Ngày 01/11/2022 HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã họp và ra Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế vị trí Kế toán trưởng như sau:

 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đinh Thị Mai kể từ ngày 01/11/2022
 2.  Bổ nhiệm bà Hoàng Lệ Nga làm kế toán trưởng công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội kể từ ngày 01/11/2022
  Chi tiết xin xem file đính kèm dưới đây
  1. Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng công ty: HSV – Thong bao thay doi nhan su Ke toan truong 01112022 da ky
  2. Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng: HSV – CBTT NQ HĐQT Về viêc Mien nhiem ke toan truong 01112022 – da ky
 3. Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng: HSV – NQ HDQT VV bo nhiem Ke toan truong 0112022 – da ky
  Trân trọng.
024 6686 1968