GTHN – Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Kính gửi Quý Cổ đông,
Ngày 10/12/2021, Công ty đã nhận được văn bản số 8187/UBCK-PTTT đề ngày 07/12/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty ở mức 50% đầy đủ, hợp lệ theo Quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
Công ty Cổ phần Gang thép trân trọng thông báo tới Quý cổ đông để biết.
– Chi tiết mời Quý cổ đông xem file đính kèm:
1. HSV – CBTT thong bao ty le so huu nuoc ngoai- da ky-10.12.2021

024 6686 1968