GTHN – Văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 20/09/2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Chi tiết xin xem file đính kèm: HSV – Chap thuan bao cao sau phat hanh tra co tuc cua UBCK NN.

Trân trọng

024 6686 1968